flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок організації роботи апарату Голосіївського районного суду міста Києва.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів Голосіївського

 районного суду міста Києва

від 19.07.2019  року.

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПАРАТ

 I. Загальні положення

 

 1. Це положення визначає порядок організації роботи апарату Голосіївського районного суду міста Києва.
 2. Апарат Голосіївського районного суду міста Києва здійснює організаційне забезпечення роботи суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 3. У своїй діяльності апарат Голосіївського районного суду міста Києва керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Кодексом законів про працю України, іншими кодексами та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим положенням, рішеннями Ради суддів України, рішеннями зборів суддів, а також наказами й розпорядженнями голови суду та керівника апарату суду.
 4. Голова Голосіївського районного суду міста Києва контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить в установленому порядку подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства.
 5. Положення про апарат Голосіївського районного суду міста Києва розробляється керівником апарату суду Голосіївського районного суду міста Києва на підставі Типового положення та затверджується зборами суддів Голосіївського районного суду міста Києва.
 6. Структура та штатна чисельність (штатний розпис) апарату Голосіївського районного суду міста Києва затверджуються в межах видатків на утримання Голосіївського районного суду міста Києва територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в місті Києві.
 7. Правовий статус працівників апарату Голосіївського районного суду міста Києва визначається законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», іншими актами законодавства України.

Правовий статус та умови діяльності помічника голови суду, помічника судді визначаються положенням про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України № 21 від 18.05.2018 року, та посадовою інструкцією помічника судді, затвердженою зборами суддів Голосіївського районного суду міста Києва від 18.01.2019 року.

 ІІ. Основні функції апарату суду

Відповідно до основних завдань, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», апарат Голосіївського районного суду міста Києва:

1)   створює належні умови діяльності Голосіївського районного суду міста Києва для ефективного виконання суддями покладених на них повноважень;

2)   здійснює організаційне, інформаційно-довідкове й документальне забезпечення підготовки справ і матеріалів для розгляду суддями;

3)   забезпечує ведення журналів (протоколів) судового засідання, фіксування судового процесу (судових засідань) технічними засобами, проведення відеоконференцій;

4)   забезпечує надсилання адресатам в установленому порядку копій судових рішень, а також судових повідомлень, повісток і викликів;

5)   організовує та забезпечує ведення діловодства в суді, забезпечує підготовку й складання документів відповідно до інструкції з діловодства в суді, інших актів законодавства України;

6)   забезпечує належну організацію експедиційної обробки документів;

7)   забезпечує ведення, облік, формування, опрацювання, надсилання, друкування, тиражування, використання, зберігання і знищення матеріалів, документів та інших матеріальних носіїв інформації, пов’язаних із діяльністю суду;

8)   аналізує службову кореспонденцію;

9)   організовує комплектування архіву, підготовку документів та архівних справ для передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання чи знищення;

10) забезпечує дотримання вимог щодо ведення обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом;

11) забезпечує дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю»;

12) складає та подає в установленому порядку статистичну звітність про роботу суду, формує огляди статистичних даних про підсумки діяльності суду;

13) бере участь в аналізі судової статистики, вивченні та узагальненні судової практики, забезпечує підготовку аналітичних довідок, таблиць, інформації з питань судової статистики;

14) упроваджує передові технології організації роботи з документами в суді, забезпечує впровадження електронного суду;

15) здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань, зборів суддів;

16) забезпечує функціонування у суді інформаційно-телекомунікаційних систем, систем електронних комунікацій, програмного забезпечення та баз даних;

17) забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями (до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи);

18) вживає заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (до початку її функціонування – Положення про автоматизовану систему документообігу суду), у тому числі в частині застосування автоматизованого розподілу судових справ між суддями;

19) здійснює організацію доступу суддів і працівників апарату суду до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у визначеному чинним законодавством порядку, а також контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації;

20) у визначених законом випадках забезпечує надсилання електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

21) забезпечує надсилання відомостей про набрання судовим рішенням законної сили до Єдиного державного реєстру судових рішень;

22) вживає заходів щодо забезпечення суддів і працівників апарату суду ключами електронного цифрового підпису;

23) забезпечує у взаємодії з Державною судовою адміністрацією України суддів, працівників апарату суду необхідними засобами інформатизації;

24) забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом апарату суду;

25) здійснює добір персоналу апарату суду, організовує роботу щодо його мотивації;

26) веде кадрове діловодство суду, в тому числі особові справи суддів;

27) здійснює облік кадрів суду в автоматизованій системі обліку кадрів суду (до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи);

28) забезпечує належну роботу конкурсної та дисциплінарної комісій;

29) організовує в суді належні умови для діяльності працівників Служби судової охорони;

30) у взаємодії зі Службою судової охорони бере участь у заходах, спрямованих на додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил і підтримання громадського порядку в залі судового засідання та у приміщенні суду;

31) у взаємодії зі Службою судової охорони бере участь у заходах щодо забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу;

32) забезпечує ведення військового обліку та здійснення бронювання працівників суду;

33) бере участь у проведенні заходів з мобілізаційної підготовки й мобілізації, здійснює контроль за їх реалізацією;

34)  здійснює облік печаток і штампів та контроль за їх зберіганням,  використанням та знищенням;

35) забезпечує взаємодію суду із громадськістю, засобами масової інформації;

36) забезпечує у взаємодії із суддями-спікерами підготовку й поширення матеріалів про діяльність суду;

37) здійснює інформаційне наповнення веб-сайту суду;

38) організовує та забезпечує внутрішній облік сплати, повернення й зарахування судового збору до Державного бюджету України;

39) розробляє проект структури та штатного розпису суду;

40) забезпечує підготовку пропозицій до бюджетного запиту;

41) організовує прийом громадян, забезпечує розгляд пропозицій, заяв і скарг, запитів відповідно до вимог законів України «Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»;

42) забезпечує дотримання вимог законів України «Про охорону праці», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції»;

43) забезпечує перевірку факту подання декларацій суб’єктами декларування та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог  Закону України «Про запобігання корупції»;

44) надсилає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомлення щодо змін, які відбулися у загальних відомостях суддів відповідного суду, для належного ведення, наповнення та оновлення суддівського досьє;

45) виконує накази й розпорядження голови суду, керівника апарату суду;

46) забезпечує розроблення проектів актів стосовно організації внутрішньої діяльності суду;

47) забезпечує організацію та проведення загальних зборів працівників апарату суду, робочих нарад, міжнародних зустрічей, прес-конференцій та інших заходів;

48) забезпечує дотримання  працівниками апарату суду заходів пожежної  безпеки;

49) здійснює господарське обслуговування суду, забезпечує належну експлуатацію приміщення суду, контролює санітарно-технічний стан робочих приміщень, інженерних систем і комунікацій;

50) забезпечує збереження матеріальних цінностей;

51) організовує та забезпечує виконання в суді організаційно-технічних заходів у сфері інформаційної безпеки, технічного захисту інформації та протидії кіберзагрозам;

52) виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності суду.

 

III. Керівник апарату суду, його заступник

 1. Апарат Голосіївського районного суду міста Києва очолює керівник апарату суду.

Керівника апарату Голосіївського районного суду міста Києва, його заступника за погодженням з головою Голосіївського районного суду міста Києва призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві.

 1. На посаду керівника апарату Голосіївського районного суду міста Києва, його заступника призначаються особи, які мають вищу освіту з освітнім ступенем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;
 2. Заохочення або накладення дисциплінарного стягнення стосовно керівника апарату суду, його заступника здійснюється за поданням голови Голосіївського районного суду міста Києва начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві.
 3. Керівник апарату Голосіївського районного суду міста Києва призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі (крім помічника голови суду, помічників суддів, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників) і в порядку переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу. Призначення на посаду та звільнення з посади помічника голови суду, помічника судді здійснюється відповідно до посадової інструкції помічника судді, затвердженою зборами суддів Голосіївського районного суду міста Києва від 18.01.2019 року.
 4. Керівнику апарату Голосіївського районного суду міста Києва безпосередньо підпорядковані заступник керівника апарату Голосіївського районного суду міста Києва суду, працівники апарату суду. Помічник голови суду, помічники суддів підзвітні керівнику апарату суду щодо дотримання Правил поведінки працівника суду, трудової дисципліни, правил техніки безпеки, охорони праці та з інших питань, визначених посадовою інструкцією помічника судді, затвердженою зборами суддів Голосіївського районного суду міста Києва від 18.01.2019 року.
 5. Керівник апарату Голосіївського районного суду міста Києва відповідно до наданих повноважень:

1)      здійснює безпосереднє керівництво апаратом Голосіївського районного суду міста Києва, забезпечує організацію роботи суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;

2)      взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в місті Києві, органами суддівського самоврядування, Службою судової охорони, органами державної влади, органами місцевого (окружного) самоврядування, іншими установами, підприємствами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;

3)      вживає заходів для забезпечення належних умов діяльності суду;

4)      забезпечує підготовку планів роботи суду для затвердження головою суду, а також здійснює контроль за виконанням запланованих заходів;

5)      координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки зборів, оперативних нарад;

6)      інформує збори суддів про свою діяльність, забезпечує виконання рішень зборів суддів з питань внутрішньої діяльності Голосіївського районного суду міста Києва;

7)      здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства в суді, обліку та зберігання судових справ;

8)      забезпечує функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (до початку її функціонування – автоматизованої системи документообігу суду), автоматизованого розподілу справ між суддями;

9)      забезпечує розроблення й подання на затвердження в установленому порядку структури та штатного розпису апарату суду, його штатної чисельності;

10)    затверджує посадові інструкції працівників апарату суду;

11)    здійснює контроль за дотриманням працівниками апарату суду посадових інструкцій, положень про апарат суду, Правил внутрішнього службового розпорядку, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, правил техніки безпеки та вимог інших документів, які регламентують роботу Голосіївського районного суду міста Києва;

12)    забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, є керівником державної служби в апараті суду;

13)    виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями;

14)    забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату суду, працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування;

15)    здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни працівниками апарату суду;

16)    заохочує працівників  апарату суду та накладає на них дисциплінарні стягнення;

17)    розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців та інших працівників апарату суду;

18)    подає на затвердження в установленому порядку до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або її відповідного територіального органу, перелік посад працівників апарату суду, які виконують функції з обслуговування;

19)    забезпечує своєчасне формування та надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України наявної в суді інформації щодо суддів, їхньої професійної діяльності для формування суддівського досьє;

20)    визначає місце, строк відрядження, режим роботи в період службового відрядження працівників апарату суду й завдання до виконання;

21)    подає для затвердження загальними зборами (конференцією) державних службовців апарату суду Правила внутрішнього службового розпорядку апарату суду, розроблені на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку;

22)    затверджує Положення про преміювання працівників апарату суду на підставі Типового положення про преміювання;

23)    встановлює надбавки, доплати та премії працівникам апарату суду, у тому числі помічнику голови суду, помічникам суддів відповідно до Положення про преміювання працівників апарату суду;

24)    утворює дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців апарату суду;

25)   здійснює інші повноваження керівника державної служби суду відповідно до Закону України «Про державну службу»;

26)   організовує та здійснює контроль за своєчасним внесенням до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (до початку її функціонування – автоматизованої системи документообігу суду) відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), надсилання таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

27)   здійснює організаційні заходи щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді, а також заходи з інженерно-технічного забезпечення, з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підозрюваних) та з проведення процесуальної дії з учасниками кримінального провадження, щодо яких вжито заходів безпеки;

28)   організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду (державних службовців, працівників апарату суду, які займають посади патронатної служби, осіб, які виконують функції з обслуговування);

29)   організовує контроль за обліком приєднаних до провадження речових доказів, що зберігаються не у справі, вживає заходів щодо обладнання спеціальних приміщень і сховищ для їх зберігання у відповідних умовах та стані;

30)   виконує доручення голови суду та його заступника, рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності суду;

31)   виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності суду.

 1. Керівник апарату суду в межах повноважень, наданих йому законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», видає накази й розпорядження.

Керівникові апарату суду головою відповідного суду надається право першого підпису в порядку, встановленому законодавством.

 1. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів і судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями (до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи), а також згідно із законодавством – за належний рівень службової та трудової дисципліни в апараті суду, інформує збори суддів та звітує про здійснення таких заходів.
 2. Керівник апарату суду підзвітний зборам суддів Голосіївського районного суду міста Києва, які за вмотивованим поданням голови або судді Голосіївського районного суду міста Києва можуть висловити йому недовіру.
 3. На час відсутності керівника апарату суду чи неможливості здійснювати повноваження з інших причин його обов’язки виконує заступник керівника апарату суду. Розподіл обов’язків між керівником апарату суду та його заступником затверджується відповідним наказом керівника апарату суду.
 4. У разі відсутності заступника керівника апарату Голосіївського районного суду міста Києва тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього керівника апарату суду покладається на одного з працівників апарату суду наказом начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві за поданням голови Голосіївського районного суду міста Києва.
 5. Керівник апарату суду та його заступник мають посвідчення, що підтверджують особу й повноваження.

Посвідчення керівника апарату Голосіївського районного суду міста Києва та його заступника підписує начальник територіального управління Державної судової адміністрації України міста Києва.

 1. Щорічні основні та додаткові відпустки, інші відпустки керівнику апарату суду, його заступнику надаються відповідно до вимог законів України «Про державну службу» і «Про відпустки». Накази про відпустки керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду видає керівник апарату за погодженням із головою відповідного суду згідно із затвердженим головою суду графіком відпусток.

 IV. Структура апарату суду

 1. В апараті Голосіївського районного суду міста Києва виконання окремих функцій покладаються на посади відповідних спеціалістів.
 1. В апараті суду діє чотири канцелярії, які щоденно протягом робочого часу, з урахуванням наказів керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, та голови суду, або особи яка виконує його обов’язки: забезпечують прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду; здійснюють реєстрацію в автоматизованій системі документообігу суду справ, матеріалів тощо, які надійшли до суду та їх розподіл; ведуть прийом громадян; видають копії судових рішень та судових справ для ознайомлення; здійснюють звернення та контроль за зверненням до виконання рішень суду; здійснюють заповнення первинної інформації в обліково-статистичних картках;
 1. Для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні у кожному суді діє Служба судових розпорядників, порядок створення та діяльності якої визначається Положенням про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників, затвердженим Головою Державної судової адміністрації України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
 1. До складу апарату суду входять посади працівників, які виконують функції з обслуговування, робітники.
 1. Визначення переліку посад працівників апарату суду, які виконують функції з обслуговування, здійснюється на підставі критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 1. Працівники апарату суду зобов’язані виконувати завдання та обов’язки, визначені в посадових інструкціях, функціональних обов’язках працівників канцелярій Голосіївського районного суду міста Києва, дотримуватися Правил внутрішнього службового розпорядку, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, правил техніки безпеки, вимог інших документів, які регламентують роботу суду, а також постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності.

Державні службовці зобов’язані дотримуватися вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

 1. За невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими актами законодавства, посадовою інструкцією, а також за порушення Правил внутрішнього службового розпорядку, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, правил техніки безпеки та інше порушення службової дисципліни працівник апарату суду притягається до відповідальності згідно із законом.
 2. Працівники апарату суду мають посвідчення, що підтверджують особу й повноваження. Посвідчення працівників апарату суду підписуються керівником апарату суду.

Зразки посвідчень працівника апарату суду затверджує Державна судова адміністрація України.

 1. Призначення на посади державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, працівників патронатної служби, робітників, умови оплати праці, заохочення та соціальні гарантії працівників апарату суду регулюються нормами законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом законів про працю України, іншими актами законодавства.
 2. Відпустки працівникам апарату суду надаються в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України, законами України «Про державну службу», «Про відпустки».